Şartlar ve Koşullar

MEDİKAL HİZMET ARACILIK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Bu Tıbbi Hizmet Aracılık Sözleşmesi (“Sözleşme”) imza tarihinde Arvinda Sağlık ve Turizm Hizmetleri A.Ş. Tarafından ve arasında imzalanmıştır. (“Arvinda”) ve aşağıda imzası bulunan Hasta (Hasta) arasında tarafların özgür iradeleri ile imzalanmıştır Sözleşmenin kabulü ile, Hasta bu kuralları anladığını ve bunlara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Arvinda gerektiğinde bu Anlaşma’yı değiştirme hakkına sahiptir

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 Bu sözleşme, Arvinda’nın aracı şirket olarak hizmet verdiği Türkiye’deki medikal turizm ve bu kapsamda gerekli olan refakatçi, hastane, konaklama, seyahat ve ulaşım gibi her türlü hizmetin Hasta’nın talebi doğrultusunda düzenlenmesini; bu hizmetlerin fiyat ve ödeme esasları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Arvinda hizmet sağlayıcı değil, hizmet sağlayıcılara ulaşma konusunda aracılık yapan bir kurumdur.

2.2 Hasta, Sözleşme uyarınca kendisine aracı kurum olarak Arvinda tarafından verilecek olan sağlık turizmine ilişkin ön bilgilerin kendisine verildiğini ve verilen bilgiler doğrultusunda işbu Sözleşme’ye uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3 Hasta, Arvinda tarafından sağlanan hizmetin bir aracılık hizmeti olduğunu kabul eder ve işbu Sözleşme kapsamında sağlanan hastane, refakatçi, transfer, konaklama gibi aracılık hizmetleri sırasında yaşanacak aksaklıklarda, olası herhangi bir uyuşmazlık için tarafın asıl hizmet sağlayıcı olduğunu bildiğini kabul ve taahhüt eder.

2.4 Sözleşme kapsamında Hasta, kimlik ve iletişim bilgilerini doğru olarak verdiğini, herhangi bir sağlık ve/veya seyahat engeli bulunmadığını, yanlış bilgi vermesi halinde Arvinda’nın herhangi bir yükümlülüğü veya sorumluluğu bulunmadığını, yanlış bilgi vermesi nedeniyle Arvinda’nın herhangi bir zarara uğraması halinde zararı derhal ve gecikmeksizin karşılayacağını, verdiği iletişim bilgileri üzerinden kendisine ulaşılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hasta, kendisi tarafından sağlanan eksik bilgi ve belgelerden şahsen sorumludur.

2.5 Arvinda tarafından kendisine verilen bilgi ve detaylar doğrultusunda hastanın ulaşım imkanlarını kaçırması veya geç kalması durumlarında tüm ek masraflar Hasta tarafından karşılanacaktır.

3. ANLAŞMA ÜCRETİ VE ÖDEME YÖNTEMİ

3.1 Arvinda tarafından Hasta’ya sağlanacak aracılık hizmeti karşılığında Hasta’nın öncelikle %30 oranında ön ödeme yapması gerekmektedir. Bu ön ödeme ile Hasta adına sağlık, konaklama ve transfer hizmetlerini sağlayacak firma ve/veya kişilerden Hasta için gerekli düzenlemelerin yapılacağı gün teminatlı olarak saklı tutulur. Herhangi bir ön ödeme yapmadan bu Sözleşmeyi imzalamak Arvinda için herhangi bir yükümlülük oluşturmaz.

3.2 Bu Sözleşmede yer almayan veya hastaya tıbbi aracılık hizmetleri sağlandıktan sonra gerçekleştirilecek olan hizmetler de ek ücrete tabi olacaktır. Sözleşme’den ortaya çıkan ve benzer ödemeler ve maliyetler hastadan tahsil edilir Temerrüt durumunda, temerrüt faizi talep edilecektir

3.3 Aracılık hizmetine bağlı tüm düzenlemelerin ücretleri operasyon gününe kadar Arvida’ya ödenecektir Rezervasyon yapıldıktan sonra, Hasta’nın hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan herhangi bir sözleşmeyi veya belgeyi imzalamaktan kaçınması, kabul ettiği ve imzaladığı yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve benzeri durumlarda ücret iadesi yapılmayacaktır. Hastanın Sözleşme’de kararlaştırılan tarihlerde seyahat, konaklama ve ulaşım veya sağlık hizmetlerinden yararlanamaması durumunda Arvinda’ya ek maliyet çıkarması halinde, söz konusu ek maliyet hasta tarafından derhal Arvinda’ya ödenecektir

4. ARVINDA’NIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Arvinda, işbu Sözleşme kapsamında Hasta’ya sağlanacak estetik, diş, saç ekimi ve genel cerrahi veya genel sağlık hizmetleri, konaklama, seyahat ve ulaşım hizmetleri için acente olarak hareket edecek ve Hasta’yı sağlık hizmetinin sağlanacağı kliniğe ve/veya sağlık görevlisine yönlendirecektir.

4.2 Hasta, kendisine verilecek tıbbi hizmetler için Arvinda’nın aracılık hizmeti dışında hiçbir hukuki yükümlülüğünün bulunmadığını ve tıbbi hizmetlerden doğacak her türlü maddi ve manevi zarardan Arvinda’yı muaf tutmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Hasta, tüm bu hizmetleri aracı kurum olarak Arvinda’dan alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 Hasta, bu maddeye aykırı işlem yapamayacağını, Arvinda’nın sorumluluğunda olmayan tıbbi hizmetler ve ek hizmetlerden hizmet sağlayıcının sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hasta, sağlanan tıbbi hizmetlerden memnuniyetsizliği nedeniyle Arvinda’ya karşı herhangi bir olumsuz eylemde bulunamaz, aksi takdirde Hasta, ödenen ücret miktarını ceza olarak ödemekle yükümlü olacaktır.

4.4 Arvinda, Hasta’ya, bu Sözleşme yürürlüğe girmeden önce herhangi bir kaza riskini, kazadan kaynaklanan her türlü zararı ve tedavi masraflarını sigorta ettirmesini tavsiye eder.

4.5 Arvinda, Sözleşme beklenmedik olaylar ya fors majörlerden dolayı eksik veya hiç ifa edilemezse oluşacak zarardan sorumlu tutulamaz Kanunen öngörülen force majör sebepler, Sözleşmenin başlamasına, devamına veya sona ermesine engel teşkil eden, tüm tedbirler alınsa dahi olağanüstü ve öngörülemeyen olaylar ile Arvinda’nın üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı olaylar fotce majör sebep olarak kabul edilecektir.

5. HASTANIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Arvinda, acenta olarak Hastaya medikal hizmet, ulaşım,konaklama ve taşıma hizmetlerini sağlayacaktır

5.2 Hasta, web sitesinde bulunan tıbbi formu sağlık bilgileri ile doldurarak Arvinda’yı tıbbi geçmişi hakkında doğru ve açık bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür.

5.3 Hasta Sözleşmede belirlendiği üzere ödeme yapmakla yükümlüdür Hasta, kendisi tarafından sebep olunan gecikmelerden kendisi sorumludur Eğer bu gecikmeler Arvindaya ek maliyet veya yükümlülük doğurursa, bu maliyet ve giderleri Hasta Arvinda’ya ödemek durumundadır

5.4 Eğer hasta reşit değil ise, reşit olmayan kişinin yasal temsilcisi veya reşit olmayan kişi ile doğrudan iletişim için kullanılabilecek iletişim bilgilerinin Arvinda’ya verilmesi zorunludur.

5.5 Hasta, Arvinda üzerinden anlaşılan bir tesise ücretsiz transfer ve zorunlu konaklama durumunda masrafları karşılamakla yükümlüdür.

5.6 Hasta, bu Sözleşmeyi kabul ederek, Hizmet Sağlayıcının tedavileri ve eylemleri ile ilgili olarak Arvinda’ya veya herhangi bir çalışanına,ortağına veya partnerine kamuya açık bir şekilde (inceleme web siteleri, sosyal medya ağları, bloglar, halka açık forumlar vb) saldırmamayı veya eleştirmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Arvinda, Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan hizmetlerden, tıbbi tedavilerden ve prosedürlerden sorumlu tutulamayacağından, Hasta, sözleşme süresi boyunca veya sonrasında herhangi bir zamanda Arvinda’nın veya herhangi bir çalışanının adını kötüye çıkarmayacağını veya Arvinda’yı, itibarını, hizmetlerini veya yönetimini olumsuz etkileyecek eylemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddenin ihlali halinde Hasta, Arvinda’nın değerlendirmesi üzerine içeriği derhal kaldırmayı ve yayından kaldırmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin kısmen veya tamamen kalması halinde Hasta, tüm zararlarına ek olarak Arvinda’ya ceza olarak 10.000,00 GBP ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. SÖZLEŞMENİN İPTALİ VE DEVRİ

6.1  Arvinda, iyi niyet doğrultusunda bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Arvinda tarafından Sözleşme’nin iptal edilmesi halinde, yasal yükümlülüklerden doğan zorunlu vergi, harç ve benzeri giderler ile üçüncü kişilere ödenmiş olup belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan giderler hariç olmak üzere, Hasta’ya ödediği tutar iade edilir. Yine bu kapsamda daha önce satın alınan uçak, demiryolu biletleri ile konaklama giderlerine ilişkin firmaların iptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanacaktır. Varsa cezalar yolcuya yani hastaya yansıtılır.

6.2 Banka üzerindenden yapılacak olan ücret iadeleri için oluşacak havale ücretlerini Hasta karşılayacaktır Arvinda’nın bunun için tazminat almaya hakkı yoktur. Arvinda, kredi kartı ile ödenen ücretlerin iadesinin gecikmesinden sorumlu tutulamaz.

6.3 Taraflardan birinin Sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda, ihlal etmeyen taraf 7 (yedi) iş günü içinde noter aracılığıyla yazılı bir bildirimle Sözleşme ihlalinin ortadan kaldırılmasını talep eder. İhlalde bulunmayan taraf, verilen süre içerisinde ihlalin giderilememesi halinde Sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir.

6.4 Arvinda, Sözleşme’nin ifası için Sözleşme’yi kısmen veya tamamen sözleşme yaptığı gerçek ve tüzel kişilere devretme hakkına sahiptir. Bu durumda, tahsis edilen kısımlar için halef, ilgili gerçek veya tüzel kişidir.

6.5 Hasta, başka bir tıbbi sebepten dolayı tıbbi hizmet alamayacağının gerekçelerini eksiksiz ve kabul edilebilir apostilli ve geçerli bir sağlık raporu ile açıklamadığı sürece cayma ve/veya iptal hakkına sahip değildir. Koşulların varlığı halinde, cayma veya iptal ancak bildirimin yazılı olması halinde geçerli olur. Arvinda, erteleme durumunda geri ödeme kesintisi yapma ve/veya kabul etmeme hakkına sahiptir.

6.6 Eğer Hasta 6.5 maddesi uyarınca iptal hakkını kullanırsa, iptal işlemleri Arvinda’nın yazılı iptal bildirgesine ulaştığı günden itibaren başlar Ödenecek ücretler, iptal bildiriminin ne zaman alındığına bağlı olacaktır. Ancak, iptal ücreti her zaman yapılan gerçek masraflar ve ödemelerle sınırlı olacaktır. İptal durumunda, Hastanın depozitosu rezervasyon ücreti olarak saklanacaktır.

7. GİZLİLİK ANLAŞMASI

Taraflar arasında paylaşılabilen “Gizli Bilgiler”, bu bilgilere sahip olan Tarafın ticari sır niteliğindeki ve/veya söz konusu Tarafın mülkiyetinde olan her türlü bilgiyi ifade eder; ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, tasarım bilgileri, teknik bilgiler, ticari sırlar, fikirler ve buluşlar, projeler, çizimler, modeller, yazılım programları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodu, şartnameler, ürün planları ve teknolojileri, yazılım kullanım kılavuzları, pazarlama bilgileri, Hasta listeleri, tahminler ve değerlendirmeler, finansal raporlar, sözleşme şartları, kayıtları ve söz konusu Taraf’ın işleri ile ilgili her türlü bilgi ve materyal, kendisi, hissedarları, partnerleri, lisans verdiği diğer kişiler, Hastaları ve danışmanları ile ilgili her türlü ürün, mal ve hizmet, bunların elde edilmesinde kullanılan yöntem, ticari sır, her türlü formül, know-how, patent, buluş, tasarım, Hasta listeleri, bütçe, iş geliştirme, pazarlama ve fiyatlandırma plan ve stratejileri ve benzeri tüm bilgiler.

7.2 Arvinda ve Hasta kendilerine verilen bilgilerin gizli olduğunu, bu bilgileri Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca gizli tutacağını ve diğer tarafın onayı olmadan hiçbir bilgiyi başka bir kurum veya kuruluş ile paylaşmayacağını kabul ve beyan eder. Arvinda, yasal düzenlemeler sebebiyle yasal zorunluk olduğu veya bu Sözleşmenin yürütülmesi için aciliyet gereken durumlarda bilgi paylaştığı için hiçbir yasal sorumluluk veya yükümlülüğe tabi değildir

7.3 Hasta, Arvinda’yı bypass ederek başka bir kişi veya kendisi adına medikal hizmet aldığı şirket ile doğrudan iletişime geçerek değişikliklerde bulunamaz Hasta yazılı izin olmadan Arvinda ile arasındaki geçen mesajları, aramaları, kopnuşmaları ve resimleri hiçbir platformda veya hiçbir yerde paylaşamaz. Aksi takdirde, Hasta 10.000,00 GBP cezayı nakit olarak diğer tüm zarara ek olarak ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. DİĞER ŞARTLAR

8.1 0-6 yaş arası çocuklara otel konaklamalarında ayrı yatak verilmemektedir.

8.2 2 yaşından büyük çocuklar için ulaşım araçlarında koltuk zorunluluğu olduğundan ücrete tabidirler.

8.3 Hasta servis sırasında kendi eşyalarını takip ve kontrol etmekle yükümlüdür ve bir eşyanın kaybolması/çalınması/ zarar görmesi durumunda Arvinda sorumlu tutulamayacaktır. Transfer sürecinde ve otel gibi üçüncü taraflarda yaşanan olaylar veya eşya kayıplarından Arvinda sorumlu değildir.

8.4 Arvinda, force majör veya operasyonel sebeplerden dolayı programda değişiklik yapma ya da iptal etme hakkını saklı tutar Böyle bir durumda, rezervasyon sahibinin onayı gerekli değildir ve iptal etme ya da tazminat hakkına sahip değildir

8.5 Hasta, havayolu ile seyahat ederken havayolu şirketinden kaynaklanan sebeplerle kalkış saatinin veya uçak tipinin değişebileceği konusunda Sözleşme esnasında özellikle uyarılmış ve bilgilendirilmiş olup, bu durum Hasta tarafından kabul edilmiştir.

8.6 Konaklama tesisinin blokaj uygulaması Yurtdışı seyahatlerinde bebeklerde dahil pasaport ve ülkeye göre vize de gereklidir. Hasta bu konuda Arvinda tarafından bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder…

8.7 Sözleşme kapsamında belirtilen konaklama türü dışındaki tüm ek hizmet bedelleri Hasta tarafından otelden çıkış esnasında nakit olarak ödenecektir.

8.8 Karayolu taşımacılığı için yarım saat önce, havayolu taşımacılığı için iki saat önce buluşma noktasında hazır bulunulması zorunludur.

8.9 Taşıma dahil Sözleşmenin yürütülmesi kapsamında koltuk numarası verilmeyecektir. Koltuk numarası kalkış esnasında araçta bulunan transfer rehberinden öğrenilecektir.

8.10 Havayolu ulaşımı için transfer hizmeti uçak + transfer paketi olduğundan bu hizmet sadece Hasta’nın Arvinda’dan satın almış olduğu havayolu ulaşım paketleri için geçerlidir. Hastanın bireysel olarak uçağını veya kalkış saatini değiştirmesi veya otelden erken ayrılması gibi durumlarda transfer hizmeti geçerli olmayacaktır.

8.11 Ulaşım araçlarında ve tesis içinde evcil hayvanlara izin verilmez.

9. GEÇERLİ KANUN VE YARGI YETKİSİ

9.1 Bu Sözleşme Türk hukukuna tabiidir İşbu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.2 Bu Sözleşmenin hükümleri arasındaki herhangi bir anlam değişikliği veya çelişki, diğer herhangi bir hükmü geçersiz kılmaz. Taraflar, bu Anlaşmanın kendilerinde bulunan nüshası için damga vergisinden sorumludur.

10. KANITLAYICI ANLAŞMA

10.1 Hasta, bu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda Arvinda’nın kayıt ve defterlerinin delil olacağını, bu kayıt ve defterlere itiraz etmeyeceğini ve başkaca delil sunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.